Veelgestelde vragen

Om een online cursus te kunnen volgen en examen te kunnen doen, heb je een account bij ons nodig. Heb je nog geen account, meld je dan eerst aan door op de knop ‘login’ te klikken en daarna op ‘nieuwe registratie’. Heb je vragen? Mail deze naar info@novanorm.nl of bel naar 0316 584 400.

De BHV verplichting staat in de Arbowet:

Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  2. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd, dat zij deze taken naar behoren kunnen vervullen.

Op basis van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV’ers moeten vaststellen.

De wet schrijft voor dat een BHV’er adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moet zijn. Daarnaast moeten BHV’ers regelmatig nageschoold worden, zodat hun kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe je als werkgever de (na)scholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven. 

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door BHV’ers. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever zogenaamd gezag heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners. Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat de BHV’er getraind en kundig is. Dit is een eigen verantwoording voor de werkgever. Tevens staat in de RI&E hoe men met risico’s moet omgaan en hoe men gepaste maatregelen moet nemen.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlener

Ja, alle BHV’ers ontvangen een certificaat. 

 

Een BHV’er is tijdens werktijd altijd in functie en zal altijd datgene moeten uitvoeren wat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV’er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn, is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbowet.

Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV’ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV’ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlener