1.     AANMELDING

 1. Aanmelding voor de opleiding dient schriftelijk (daaronder wordt ook e-mail e.d. verstaan) te geschieden via een aanvraagformulier of ondertekening van een offerte door een tekenbevoegde.
 2. Wij zijn niet verplicht te onderzoeken of opdracht wordt gegeven door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Wij kunnen de aanmelding van een deelnemer voor de opleiding afwijzen zonder opgave van redenen.
 4. Nadat we uw aanmelding hebben geaccepteerd, maken we een afspraak voor het geven van de cursus en versturen we een opdrachtbevestiging (als dit al niet is geregeld in de offerte).
 5. Acceptatie van de offerte of de ondertekende aanmelding heeft tot gevolg, dat tussen u en ons een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

 

2.     OPLEIDING

 1. Wij geven de opleiding aan de deelnemer op de wijze zoals omschreven in de informatie of offerte.
 2. We dragen zorg voor deugdelijk lesmateriaal.
 3. We dragen zorg voor de kwaliteit van de docenten/instructeurs; deze zijn in dienst van ons of worden ingeleend.

 

3.     WIJZIGINGEN EN ANNULERING

 1.  Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  – annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, minimaal 30 dagen voorafgaand aan de cursus. Bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening.
 2. Bij verhindering van deelname, om welke reden dan ook, hebt u het recht om een plaatsvervanger aan te melden.
 3. In geval van verplaatsing van de cursus, binnen 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening, in geval van verplaatsing van de cursus, binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening.
 4. Indien bij annulering van de overeenkomst niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 3.1 bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Bij arbeidsongeschiktheid van onze instructeur/docent, doen wij er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan spreken we in overleg met u een nieuwe datum af. De overeenkomst tussen u en ons blijft bestaan.
 6. We hebben het recht een opleidingsdatum te wijzigen. We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 7. Voor eventuele schade, voortvloeiend uit bijvoorbeeld het veranderen van een opleidingsdatum, zijn wij niet verantwoordelijk.

 

4.     BETALING

 1. U dient onze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij gebrek van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, mogen we per (deel van de) maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen bij zakelijke klanten. Als we tot incasso moeten overgaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten ten laste van u. De buitenge­rechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,–. Voor particulieren geldt de WIK (Wet Incassokosten) en de wettelijke rente.
 2. Als u meer deelnemers laat deelnemen dan u eerder aangaf, worden de meerkosten achteraf in rekening gebracht.

 

5.     ALGEMEEN

 1. De deelnemer aan de opleiding mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij ons.
 2. Indien de deelnemer niet, of in beperkte mate, gebruikt maakt van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen die deel uitmaken van de opleiding waarvoor hij/zij staat ingeschreven, restitueren wij niet een deel van de cursuskosten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen met ons, is alleen Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover dwingend recht hiervan niet afwijkt.
 4. Forumkeuze: geschillen zullen – eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de rechter van de sector kanton, in het arrondissement van UwJurist.nl. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering). Dit geldt niet voor particulieren.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling op te lossen.

 

Extra aandachtspunten:

 

Novanorm Veiligheidstrainingen
Dorpstraat 2
6923 AE  Groessen
Kvk: 09120733
Telefoon: 0316 584 400
E-mail: info@novanorm.nl