Privacyverklaring

Novanorm Veiligheidstrainingen Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan te allen tijde door Novanorm Veiligheidstrainingen worden gewijzigd. 
U vindt de meest up-to-date versie altijd op onze website.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2023

Novanorm Veiligheidstrainingen Privacy Statement

Novanorm Veiligheidstrainingen biedt een online, geautomatiseerd systeem in de vorm van een kennisplatform aan (“Platform”) waarop u toegang heeft tot kennis, opleidingen, cursussen, trainingen en andere leervormen. Wanneer u onze website bezoekt (novanorm.nl) (de “Website”) en/of wanneer u gebruik maakt van het Platform zal Novanorm Veiligheidstrainingen persoonsgegevens van u verwerken. In overeenstemming met de AVG (GDPR) wordt u in dit document geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsinformatie en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Dit Privacy Statement kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest up-to-date versie altijd op onze website.

 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gebruikers van onze Website en het Platform, waarbij wij een onderscheid maken tussen de volgende gebruikersgroepen:

1) Klantspecifieke gebruikers Platform
U valt in deze categorie wanneer uw werkgever diensten van Novanorm Veiligheidstrainingen afneemt en aan u als werknemer toegang verschaft tot het Platform.
Wanneer u in deze categorie valt, is dit Privacy Statement niet op u van toepassing. Zie hierover meer onder ‘Welke rol vervult Novanorm Veiligheidstrainingen vanuit AVG-perspectief?’.

2) Individuele gebruikers Platform
U valt in deze categorie wanneer u op eigen initiatief gebruik maakt van het Platform en losse trainingen aanschaft via het Platform.
Wanneer u in deze categorie valt, is dit Privacy Statement op u van toepassing.

3) Bezoekers Website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken.

 

Welke rol vervult Novanorm Veiligheidstrainingen vanuit AVG-perspectief?
Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Novanorm Veiligheidstrainingen als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Wij kunnen ook in opdracht van een klant persoonsgegevens verwerken – dit kan bijvoorbeeld uw werkgever zijn. In die gevallen zijn wij geen verwerkingsverantwoordelijke maar kwalificeren wij als verwerker. Wij sluiten in die situatie een verwerkersovereenkomst met de klant waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het Platform wordt aangeboden. Voor deze verwerkingen van persoonsgegevens is de klant de verwerkingsverantwoordelijke en geldt het privacybeleid van de klant. Wij raden u aan om dit door te nemen. Wanneer u zich via het Platform inschrijft voor een klassikale training bij een externe opleider, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan deze opleider. Wanneer de opleider uw persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden, treedt de opleider op als verwerkingsverantwoordelijke. In dit geval is ook het privacybeleid van de opleider van toepassing. U kunt een overzicht van onze externe opleiders vinden via uw eigen bedrijfsacademy of deze aanvragen. Wij raden u aan om het privacybeleid van opleiders te raadplegen. Novanorm Veiligheidstrainingen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevensverwerkingen van derden die als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe wordt deze informatie gebruikt?
Hieronder zijn de werkzaamheden opgenomen die door Novanorm Veiligheidstrainingen
worden uitgevoerd voor de verschillende gebruikersgroepen. Ook is opgenomen welke informatie hierbij wordt verwerkt.

Individuele gebruikers

 • Het aanbieden van het LMS en het aanmaken van een account. Op die manier heeft u toegang tot het LMS waarin trainingen worden aangeboden. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Uniek gebruikers-ID, voor- en achternaam, e-mail, wachtwoord, transactiegegevens.

 • Het onderzoeken en analyseren van gebruiksgegevens teneinde de kwaliteit en gebruikservaring van het LMS te verbeteren. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Uniek gebruikers-ID, reviews, gebruikersnaam, IP-adres, browsertype, tijdstip internetsessie, bezochte pagina’s, gemiddelde tijdsduur online training, gevolgde training, aantal reviews online training.

 • Ten behoeve van beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik van het LMS. Denk hierbij onder andere aan het uitvoeren van onderhoud, het maken van back-ups, het aanbrengen van verbeteringen en het verlenen van ondersteuning. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Uniek gebruikers-ID, inlogdatum en -tijd, registratiedatum, laatste activiteit, datum verwijderen account en gegevens door u zelf aangeleverd wanneer u contact met ons opneemt.

 • Ten behoeve van informatiemailings en andere wijzen om u op de hoogte te houden over de producten en diensten van Novanorm. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Gebruikersnaam, e-mailadres.

 

Bezoekers Website

 • Het aanbieden van de Website
  Novanorm Veiligheidstrainingen verwerkt persoonsgegevens wanneer u de Website bezoekt en wanneer u via de website contact met ons opneemt. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:
  IP-adres, datum en tijd van uw websitebezoek, uw activiteit op de website en overige gegevens die wij via cookies verzamelen, uw naam en e-mailadres alsmede overige gegevens die u verstrekt tijdens uw contact met ons, gegevens ten aanzien van de afhandeling van uw vragen en verzoeken.

 

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u gebruik te kunnen laten maken van het Platform;
  • Ter beveiliging en ter preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik van het Platform;
  • Ter verbetering van het product en gebruikservaring van het Platform;
  • Support, afhandelen van vragen en verzoeken, afhandelen van klachten, afhandelen en voorkomen van claims;
  • Om contact met u te onderhouden en u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en het beschermen van onze rechten en belangen.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als u een individuele gebruiker Platform bent, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst die wij met u hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verwerken voor zover wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij ons Platform beveiligen en verbeteren. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting op ons rust. Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voornoemde grondslagen, kunnen wij u om toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer u een individuele gebruiker Platform bent bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar nadat uw gebruikersaccount is beëindigd. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen wij bepaalde gegevens langer dan hiervoor vermeld bewaren, voor zover dit noodzakelijk is om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten aanzien van juridische procedures, klachten en geschillen langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen. Wanneer voornoemde bewaartermijnen zijn verstreken, bewaren wij uw gegevens in een vorm waarin u niet langer identificeerbaar bent en waarmee u niet te herleiden bent.

 

Databeveiliging
Enkel relevante persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of de ongeoorloofde verstrekking of toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  • Medewerkers Novanorm Veiligheidstrainingen Wij kunnen onze medewerkers of andere personen die voor ons werken op grond van een need-to-know basis toegang verlenen tot uw persoonsgegevens.
  • Opleiders en medewerkers van opleiders. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan opleiders die trainingen aanbieden. Deze opleiders verwerken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en kwalificeren zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijken.
  • Verwerkers. Novanorm Veiligheidstrainingen kan derde partijen inschakelen die namens Novanorm Veiligheidstrainingen persoonsgegevens verwerken, zoals hosting- en cloudproviders. Novanorm Veiligheidstrainingen selecteert deze derde partijen zorgvuldig en sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten waarin afspraken staan over de beveiliging van uw persoonsgegevens.
  • Beoogde rechtsopvolgers. Wij kunnen in voorkomend geval uw persoonsgegevens doorgeven aan (beoogde) rechtsopvolgers om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk voort te kunnen zetten.
  • Bevoegde overheidsinstanties. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan overheidsinstanties zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld als in het geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

 

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Vervolgens kunt u, nadat u deze heeft bekeken, ons vragen deze te rectificeren of te wissen indien de gegevens niet correct zijn. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren of wissen, of bezwaar wilt maken, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar info@novanorm.nl. Wij kunnen u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen zodat wij kunnen controleren dat u degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Heeft u klachten?
Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken door een e-mail te sturen naar info@novanorm.nl. Daarnaast kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de geldende privacywetgeving, een klacht indienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.