ARBO-wet Bedrijfshulpverlening (BHV) en Mobiele werktuigen,

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

 

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

- a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

- b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

- c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

 

De bedrijfshulpverleners (BHV) dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij deze taken naar behoren kunnen vervullen. In de wet wordt niet gesproken of men tijdens de opleiding praktijkoefeningen moet doen. De instructies via de filmbeelden en lesboek zijn tijdens onze opleiding en examen voldoende.

 

Op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV’ers moeten vaststellen.

 

Boete

De Inspectie SZW kan een boete opleggen als een werkgever de instructies niet goed heeft geregeld, ook als zich geen ongeval heeft voorgedaan. Zie ook boetes: www.zelfinspectie.nl

 

Mobiele Arbeidsmiddelen

Onze certificaten zijn geldig voor die mobiele arbeidsmiddelen waarvan het maximumbedrijfslastmoment van

10 ton‐meter of minder is. Dit geldt dus voor onze E-learning opleidingen en examen: heftruck, verreiker, hoogwerker en graafmachines. In het arbobesluit wordt gesproken over de instructies aan de medewerkers. Er worden in het arbobesluit geen praktijk oefeningen geeist. Zie onder, de letterlijke teksten uit het arbobesluit.

 

Arbobesluit (letterlijke teksten)

Artikel 7.17c.1 Gebruik mobiele arbeidsmiddelen

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. Medewerkers mobiele arbeidsmiddelen laten bedienen zonder dat deze een specifieke deskundigheid bezitten is een overtreding van het Arbobesluit.

 

Artikel 7.32 (artikel van toepassing op een bouwplaats).

Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines

1. Een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine die behoort tot een bij ministeriële regeling omschreven categorie, mag slechts worden bediend door een persoon die:

a) in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling;

b) in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de aan de bediening

van het desbetreffende arbeidsmiddel verbonden gevaren te onderkennen en te voorkomen.

2. Het certificaat van vakbekwaamheid of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot machinist een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine bedient, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid, onder a

 

Artikel 7.6. Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei‐installaties

1. Een persoon is in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7.32, eerste lid, onder a, van het besluit indien hij een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei‐installatie als omschreven in de onderdelen a tot en met c, bedient:

a) torenkraan:

torenvormige hijskraan waarvan het maximumbedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer bedraagt of de giek 20 meter of hoger boven het vlak van de ondersteuning van de kraan bevestigd is;

b) mobiele kraan:

verrijdbare, niet aan een vaste baan gebonden hijskraan die geen torenkraan is en waarvan het maximumbedrijfslastmoment 10 ton‐meter of meer bedraagt, met uitzondering van:

I. een op een voertuig bevestigde laadkraan die uitsluitend ingericht is of althans uitsluitend wordt gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig of een samenstel van voertuigen;

II. een grondverzetmachine die ontgravingen maakt en direct daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen legt of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden ondersteuningsschotten plaatst;

c) mobiele hei‐installatie: verrijdbare of verrolbare funderingsmachine die is ingericht of bestemd om palen of andere langwerpige voorwerpen in de grond te maken, te drijven of daaruit te verwijderen alsmede om met een en ander rechtstreeks verband houdende verrichtingen uit te voeren, met inbegrip van het met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer verplaatsen van lasten.

 

+ REFERENTIES

+ NIEUWS

+ CONTACT

+ HOME

+ VISIE

+ OPLEIDING EN

    EXAMEN

Novanorm

Zwartven 1, 5527 AN Hapert

T. 0497-535836

E. info@novanorm.nl

Ons kantoor is via mail altijd bereikbaar. U krijgt altijd binnen 24 uur bericht. Ook in het weekend.